Tillgänglighet för Ritade Tecken

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Ritade Tecken uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 2 dagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digitaloffentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Allmänna brister på webbplatsen

 • Det saknas alternativa sätt att navigera på webbplatsen.
 • Länkar och etiketter saknar tydliga namn.
 • Rubrikstrukturen på webbplatsen är felaktig.

Problem vid användning av webbplatsen utan synförmåga

 • Det saknas möjlighet att hoppa över återkommande innehåll.
 • Tydlig namngivning saknas på knappar och etiketter.

Problem vid användning av webbplatsen med nedsatt synförmåga

 • Kontrast mellan text och bakgrund är delvis för låg.

Allmänna brister i tjänsten

 • Det saknas delvis välformulerade felmeddelanden.
 • Det saknas tydliga och klickbara fältetiketter i formulärfält.
 • Tjänstens rubriker är delvis otydliga.
 • Tab-ordning i tjänsten kan upplevas som ologisk.
 • Tjänsten saknar delvis tydliga felmeddelanden för att ge förslag om hur fel kan rättas till.

Problem vid användning av tjänsten utan synförmåga

 • Tjänstens rubrikstruktur är felaktig.
 • Det saknas möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll.
 • Aria-kod saknas delvis i tjänsten vilket innebär att meddelanden som inte är i fokus inte läses upp av skärmläsare.

Problem vid användning av tjänsten med nedsatt synförmåga

 • Designen av länkar är delvis otydlig och saknar exempelvis understrykning.
 • Kontrast mellan text och bakgrund är delvis för låg.
 • Tjänsten går ej att förstora tillräckligt utan att förlora funktionalitet vilket kan innebära utmaningar för personer med nedsatt synförmåga.
 • Det saknas markering av aktiva element i tjänsten
 • Uppläsningsfunktioner i webbläsare eller hjälpmedel stöds ej fullt ut av tjänsten.

Användning av tjänsten med nedsatt rörlighet

 • Tjänsten kan inte navigeras med enbart tangentbord.

Vi bedriver ett systematiskt arbete för att åtgärda tillgänglighetsbristerna samt utbilda våra webbredaktörer. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem så snart som möjligt.

Hela webbplatsen inklusive tjänsten är under nyproduktion där brister i tillgänglighet kommer att åtgärdas. Arbetet beräknas vara klart 2021-11.

Hur vi testat webbplatsen

Extern granskning av webbplatsen har utförts.

Senaste bedömningen gjordes den 18 september 2020 och är godkänd av Ulric Appelblad, enhetschef läromedelsavdelningen SPSM.

Redogörelsen uppdaterades 2020-10-28.